کاشت بولت KALM-M-24 به همراه چسب کپسولی VPK-24-SFجهت تقویت صفحه ستونهای ویلای کردان جهت افزایش نیروی کششی و برشی صفحه ستونها و مقابله با نیروی بالا برنده ستون از روی فونداسیون بهنگام وقوع زمین لرزه