بدلیل عدم وجود کنسول های بتنی در نقشه های اجرایی سازه دال بتنی اجراء شده تحمل این میزان بیرون زدگی را نداشته و جهت جلوگیری از خیز و ترک دال نسبت به تقویت و مقاوم سازی آن اقدام گردید.