مقاوم سازی اتصال ستونهای پروژه مسکن مهر صفا دشت با استفاده ازرادهای ASK-M24 کالم آلمان و چسبهای کپسولی VPK-SF-24