بدلیل تغییر سازه سالن تولید و حذف سقف طبقه اول آن طول ستونهای بتنی سالن مذکور افزایش یافته و نیازمند مقاوم سازی گردیده است. دو عامل مهم در محاسبات طرح تقویت ستونهای فوق الذکر در نظر گرفته شده است .

یکی دو برابر شدن طول ستون که به افزایش لاغری آن انجامیده است و دوم انفصال مقطع ستون در محل چشمه اتصال ستون به سقف حذف شده می باشد.جهت مقاوم سازی ستونهای فوق از الیاف کربن ۳۰۰ و شیشه ۴۲۰ استفاده شده است.