مقاوم سازی سازه های بتنی مذکور بدلیل یخ زدگی بتن و کیفیت پایین بتن در تیرهای سقف صورت گرفته است . همچنین بدلیل اجراء اسکلت ساختمان در ده سال قبل و طراحی سازه با آیین نامه زلزله ویرایش قدیم ، سازه مذکور نیازمند بازنگری و مقاوم سازی بوده است .فونداسیون ساختمان بدلیل منفرد بودن و ضعف در نحوه گیرداری با ستون تقویت گردیده و به صورت پی نواری دو طرفه مقاوم سازی شده است .
مهندسین در محاسبات فونداسیون، نیروی وزن سازه، مقاومت خاک و نیروهای جانبی باد و زلزله را لحاظ می کنند. شکل فونداسیون تابعی از نقشه ساختمان و محل استقرار ستونهای ساختمان است. شناژ، بین محل ستونها در فونداسیون اجرا می شود و فشار وارد آمده توسط ساختمان را بین همه ستونها تقسیم می کند و در نتیجه اجرای شناژ، ستونها بطور ناهماهنگ نشست نخواهند کرد.
فونداسیون هایی که با بتون ساخته می شود ، بهترین فونداسیون در کارهای ساختمان به شمار می آیند . امروزه توصیه می شود . که فونداسیون کلیه ی ساختمانها را با بتون مسلح بسازند به خصوص در مناطق زلزله خیزی نظیر شهر های جنوب خراسان ، دامنه های سلسله ی جبال البرز ، قزوین حتی برای ساختمان سبک و یک طبقه نیز فونداسیون های بتونی از نوع نواری آن بسیار مناسب خواهد بود . زاویه ی پخش بار در فونداسیون های بتنی بین 30 تا 45 درجه می باشد . لذا می توان این گونه فونداسیون ها را پلکانی یا به صورت هرم ناقص ( سومل ) ساخت و از مصرف اضافی بتن صرفه جویی نمود .