بدلیل تغییر در سازه تالار و افزایش بار برروی ستونها فونداسیون مجموعه نیازمند مقاوم سازی گردید.در این طرح با افزایش ارتفاع پی و کاشت میلگرد و تامین برش لایه ای بین پی قدیم و جدید ظرفیت باربری آن افزایش یافت.همچنین با افزایش سطح باربری فونداسیون بوسیله کاشت میلگردهایی در دیواره پی اتصال ستونهای جدید میسر گردید.

ستونهایی که ملاحظه می گردد همگی بوسله چسب کپسولی کالم KALM-VPK-SF و راد ASK-M24 کاشته شده اند