در این پروژه بدلیل کمبود فوق العاده میلگردها در تیرهای بادهانه زیاد خیز فوق العاده ای بوجود آمده و در وسط دهانه تیرها ترکهای مشهودی ملاحظه می گردد.روش در نظر گرفته برای تقویت تیرها استفاده از الیاف کربن CFRP300 در وسط دهانه ونزدیک ستونها در زیر و روی تیرها می باشد.و جهت تامین پایداری بیشتر تیرها با میگردهایی در ناحیه فوقانی در ناحیه لنگر منفی اضافه و ارتفاع تیرافزایش گردید.