این پروژه مقاوم سازی بلوک مسکونی متعلق به تعاونی مسکن فرهنگیان تهران واقع در منطقه ۲ تهران می باشد. علت مقاوم سازی ساختمان مذکور ضعف در اجراء سیستم سازه اجراء شده می باشد. متاسفانه کارفرما در طراحی سازه پروژه از سیستم سقفهای پس تنیده (POST TENTION)استفاده کرده است.در حقیقت مجموعه عملیات صورت گرفته در راستای توانبخشی سازه های موجود به منظور ممانعت از آسیب دیدگی و فروپاشی سازه در اثر بارهای اضافی و یا عوامل مخرب محیطی ، مقاوم سازی نامیده می شود.

با توجه به اینکه معمولا اینگونه سیستمهای سازه ای را زمانی بکار می برند که نیاز به دهانه ها و ستونهای با فاصله زیاد بالاتر از ده متر می باشدودر این پروژه بدلیل مسکونی بودن و متعارف بودن واحدهای طراحی شده نیازی به استفاده از این نوع سازه ضروری نبوده است. معهذا در حین اجراء سیستم پس تنیده در سقفها بتن اجراء شده از مقاومت مناسب بر خوردار نبوده و در حین کشیدن کابلهای سقفها بعد از گیرش نهایی بتن ترکهای فشاری و خمشی زیادی در دیافراگم سقفها ایجاد گردیده است.

این موضوع باعث خیزش زیاد سقفها گردیده و بدلیل فاصله زیاد ستونها از یکدیگر و مقاومت پایین بتن در کل سازه نیاز به تقویت و مقاوم سازی ساختمان فوق گردید. یکی از روشهای در نظر گرفته در مقاوم سازی ساختمان فوق ایجاد دیوارهای باله ای (WING WALL) می باشد.