هدف از این مطالعات ارزیابی سازه و فونداسیون مجتمع مسکونی واقع در سعادت آباد تهران بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوار واحدها در طبقات مختلف می باشد . به منظور ترمیم و مقاوم سازی سازه ها ابتدا می بایست ارزیابی دقیقی از سازه موجود به عمل آید . در این مرحله آزمایشات مخرب و غیر مخرب به منظور تعیین وضعیت کیفی سازه انجام می شود.با توجه به اینکه ساختمان مذکور دارای مجموعه استخر و سونا می باشد احتمال وجود نشت آب از استخر و شستشوی خاک زیر پی داده شده است. که نیاز به بررسی دقیقتر خاک بستر پروژه و نیز کنترل طراحی های صورت گرفته در سازه و فونداسیون می باشد.