پروژه مذکور مجموعه مسکونی متشکل از ۳ بلوک بتنی ۱۶ طبقه واقع در زنجان می باشد .بدلیل عدم کیفیت بتن اجراء شده در پنج طبقه اول شامل: زیرزمین منفی ۲ و منفی ۱ و همکف و اول ودوم که با مقاومتهای بسیار پایین اجراء گردیده است مورد مطالعه و طراحی جهت انجام طرح مقاوم سازی گردیده است.در روش مقاوم سازی مجموعه مذکور از روش ژاکت بتنی و کاشت میلگرد توسط چسبهای اپوکسی کالم VMK-345-SFو استفاده از الیاف CFRP و GFRP استفاده گردیده است.