بدلیل عدم قرار دادن میلگردهای ممان منفی در محل تکیه گاه های تیرهای بتنی مذکور و کاهش ظرفیت خمشی تیر با استفاده از روش زره فولادی نسبت به تقویت تیرهای مذکور اقدام گردید.