بدلیل نیاز کارفرما به وضعیت فعلی سازه مرکز پالایش و فرآورده های خونی مرکز انتقال خون ایران و عدم در دسترس بودن نقشه های اجرایی اسکلت بازرسی کلیه بادبند های موجود در سازه و نوع آن و همچنین مشخص نمودن ابعاد فونداسیون – مقاومت بتن و تعیین قطر و تعداد میلگردهای بکار رفته در آن به این شرکت واگذار گردید.