-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP

آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP

ﺑﺮای تأمین شکل‌پذیری ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارده، ﺿﻮاﺑﻂ ویژه‌ای در آئین‌ نامه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنها در ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های بتن‌ آرمه ﺿﺮوری میباشد

جمعه 7 اردیبهشت 1397
masoumi

به دنبال فرسوده شدن سازه های زیر بنایی و نیاز به تقویت سازه ها آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP برای برآورده کردن شرایط سخت گیرانه طراحی و لرزه ای،  طی دو دهه اخیر تأکید فراوانی بر روی تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی در سراسر جهان، با تکنیک های استفاده از مواد مرکب FRP به عنوان مسلح کننده خارجی صورت گرفته است.

  آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP  

آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP

اطلاعات زیادی که از تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده بر روی اتصالات تیر- ستون بتنی بدست آمده، نشان دهنده وقوع شکست برشی در اتصال تحت بارهای لرزه ای می باشد. جهت بررسی آزمایشگاهی اتصال بتن آرمه خارجی تقویت شده با FRP، دو نمونه با مقیاس ۱٫۲ ساخته شده و تحت بارهای چرخه ای قرار گرفتند. در هر دو نمونه ضوابط شکل پذیری متوسط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد خاموت گذاری فشرده در ناحیه بحرانی تیر و چشمه اتصال رعایت نشده است. نمونه اول به عنوان مرجع ضعیف در نظر گرفته شده و نمونه دوم نیز با یک الگوی تقویت توسط ورق های FRP مقاوم سازی شد. مقاله دیگری در خصوص مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP برای شما قرار داده شده است. پس از آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP ، نتایج حاکی از آن بود که تقویت صورت گرفته در نمونه دوم باعث افزایش مقاومت و ظرفیت باربری اتصال شده است، همچنین از ایجاد شکست برشی در ناحیه بحرانی تیر و چشمه اتصال و انهدام و تخریب بتن در این نواحی جلوگیری شد.

در پایان آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP :

ﺑﺮای تأمین شکل‌پذیری ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارده، ﺿﻮاﺑﻂ ویژه‌ای در آئین‌ نامه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنها در ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های بتن‌ آرمه ﺿﺮوری میباشد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ساختمان‌های بتن‌ آرمه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﻛﻪ در نیم‌ قرن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ احداث‌ شده‌اند، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آئین‌ نامه‌های ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺿﻮاﺑﻂ لرزه‌ای را ﻣﻨﻈﻮر نکرده‌اند و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻣﻮت ﮔﺬاری ﻓﺸﺮده در ﺗﻴﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺷﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺴﺎس از ﺗﻴﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺘﻦ ﻓﺸﺎری به‌ خوبی انجام‌ نشده ﻛﻪ در نتیجه شکل‌ پذیری ﺗﻴﺮ و اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد. در نهایت مقاله ای را با عنوان دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی را نیز مطالعه نمایید.

ثبت نظر

ارسال