0912-1001763

88259793

جستجو

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی : بررسی زلزله های گذشته نشان می دهد که ساختمان های آجری مقاوم نبوده یا مقاومت کافی را ندارند، زیرا اکثر این ساختمان ها یا بدون در نظر گرفتن ملاحظات آیین نامه ای ساخته شده اند و یا اینکه دقت کافی در اجرا رعایت نگردیده است. و ملات مورد استفاده فاقد مقاومت برشی لازم است. از این رو ضرورت تقویت دیوارهای آجری غیرمسلح ( URM ) برای مقابله با نیروهای جانبی اجتناب ناپذیر است. در مقاله ای تخت عنوان مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با مقوله مقاوم سازی با FRP بیشتر آشنا خواهید شد.

معایب ساختمان های آجری  نسبت به Frp درتقویت ساختمانهای بنایی :

با توجه به گستردگی استفاده از ساختمان های آجری و لرزه خیزی کشور آمارها نشان میدهد که ساختمان های آجری بیشترین صدمات ناشی از زلزله را به خود دیده است آسیب های وارده به این ساختمان ها معمولا ناشی از عدم اجرای دقیق و کم بودن مقاومت برشی ملات مورد استفاده و عدم توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ درطراحی بوده و لذا میبایست دیوارهای آجری غیرمسلح این سازه ها برای مقابله با نیروهای جانبی مورد توجه هرچه بیشتر قرارگیرند. استفاده از ورقهای Frp درتقویت ساختمانهای بنایی یکی از بهترین راه کارهای مقاوم سازی دیوارهای آجری می باشد سهولت استفاده عدم نیاز به نیروی کار ماهر سبکی و ضخامت کم آن را روش مناسبی برای مقاوم سازی بدون برهم زدن عملکرد عادی فضا می سازد.  

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

مزایای Frp درتقویت ساختمانهای بنایی :

بعلت خواص بسیار مناسب پلیمرهای الیاف مصنوعی Frp درتقویت ساختمانهای بنایی استفاده ازاین کامپوزیت ها روز به روز گسترش می یابد تاکنون غالب کاربرد مقاوم سازی ساختمان با  Frp  درتقویت و مقاوم سازی سازه ها بوده است. با توجه به زلزله خیزی کشور بررسی زلزله های گذشته نشان میدهد که اکثر بناهای آجری موجود مقاوم نبوده و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند زیرا اکثراً یا بدون در نظر گرفتن آئین نامه ای ساخته شده و یا دقت در اجرا نگردیده است وملات مورد استفاده فاقد مقاومت برشی لازم میباشد.

ازاینرو ضرورت تقویت دیوارهای اجری غیرمسلح برای مقابله با نیروهای جانبی و با روشهای مقاوم سازی قابل اعتماد اقتصادی سریع و ارزان اجتناب ناپذیرمی باشد. مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای دیوارهای اجری با روشهای سنتی جهت افزایش مقاومت لرزه ای دارای مشکلات عدیده اجرایی و نیاز به درنظر گرفتن تغییرات معماری دارد که دربعضی موارد امکان پذیر نمی باشد.

Frp درتقویت ساختمانهای بنایی

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display