0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نحوه انجام آزمایش چکش اشمیت"

تعیین مقاومت بتن با چکش اشمیت
بعد از انجام آزمایش از نواحی مختلف و مقایسه اعداد بازتاب با یکدیگر میتوان به یکنواختی یا عدم یکنواختی بتن پی برد
تعیین مقاومت بتن با چکش اشمیت
آزمایش بتن
از جمله این روش ها در بحث مقاوم سازی، روش های چکش اشمیت و اسکن آرماتور در بتن هستند.
آزمایش بتن
فیلترها
Sort
display