0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مزایا و معایب ساختمانهای فلزی"

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی، عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات آن جلوگیری میکند.
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
فیلترها
Sort
display