09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2018"  از "فروردین"

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله
مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله
روش های سنتی مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله می‌تواند شامل تقویت خارجی عضو سازه ای با فولاد معمولی یا پیش‌تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیش ساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد.
مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP
مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP
عوامل متعددی مانند ابعاد مقطع تیر بتنی، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و FRP مورد استفاده و همچنین مقاومت بتن موجود، در میزان افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی با استفاده از سیستم های FRP دخیل می باشند.
مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
در سالهای اخیر کاربرد روش مقاوم سازی ستون‌های بتن مسلح با استفاده از مصالح FRP به جای غلاف فولادی به‌طور گسترده‌ای پیشرفت کرده است. مرسوم‌ترین شکل مقاوم سازی ستون‌های بتن مسلح با مصالح FRP شامل دورپیچ کردن بیرونی ستون با استفاده از ورق‌ها یا نوارهای FRP است.
بهسازی ساختمان در برابر زلزله
بهسازی ساختمان در برابر زلزله
ساختمان های حیاتی هستند که به دلیل نوع کاربری و استفاده ای که دارند امکان انتقال تجهیزات را نداشته و از طرفی باید عملکرد خود را بعد از زلزله نیز حفظ کنند
مقاوم سازی دیوار با FRP
مقاوم سازی دیوار با FRP
جهت تأمین ظرفیت و عملکرد مورد انتظار، تقویت، ترمیم و مقاوم سازی دیوارهای بتنی و بنایی می‌توان از سیستم FRP استفاده کرد.
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
روش های قدیمی مانند استفاده از پوشش های بتنی و یا فلزی برای تعمیر و تقویت ستون های بتن مسلح، رواج زیادی دارد اما این روش نیاز به تجهیزات و نیروی کار نسبتاً زیادی دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زیاد می کند و در محیطهای خورنده آسیب پذیر است.
الیاف FRP چیست ؟
الیاف FRP چیست ؟
الیاف پلیمری به سهولت و همانند پارچه ای برروی سازه چسبانده شده و مقاومت و شکل پذیری عضو را بهبود می بخشد .
مزایای استفاده از الیاف FRP
مزایای استفاده از الیاف FRP
پس از اجرای مقاوم سازی با FRP ، نیاز به بازسازی بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
ﺑﺮای تأمین شکل‌پذیری ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارده، ﺿﻮاﺑﻂ ویژه‌ای در آئین‌ نامه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنها در ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های بتن‌ آرمه ﺿﺮوری میباشد
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
در اﺗﺼﺎل RW1 ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﺮ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻤﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺗﻴﺮ و در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه، ﺗﺮک ﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
فیلترها
Sort
display