0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

کنسول در ساختمان

کنسول در ساختمان در اصطلاح همان طره است. بالکن مثال عینی یک کنسول است. باید گفت کنسول در ساختمان پیش آمدگی آن بخشی از ساختمان است که با اجرای تیر کنسول به طرف گذر به مساحت زیر بنای ساختمان اضافه می شود. هر نوع برآمدگی که از بدنه ساختمان و بدون کمک از ستونی باشد همان کنسول است. از لحاظ ضوابط شهرسازی اجرای کنسول به داشتن حداقل عرض گذر مربوط است و حداکثر عمق کنسول در هر ساختمان نمی تواند از 120 سانتی متر بیشتر شود.

 

ضوابط اجرای کنسول در ساختمان

کنسول در ساختمان سازی به تیر یا عضو افقی گفته می شود که یک سر آن به پایه متصل است و سر دیگر آن از بدنه بنا بیرون است. تیر کنسول تیری است که فقط در یک انتها تکیه گاه دارد، یعنی یک انتهای آن تکیه گاه گیردار و انتهای دیگر آن آزاد است.

تیر بار را به تکیه گاه انتقال می دهد که لنگر خمشی و نیروی برشی را متحمل می شود. لنگر نیرویی است که متمایل به ایجاد جا به جایی و پیچش در جسم باشد. نیروی برشی نیرویی است که در موازات سطح مقطع جسم اثر می کند.

اجرای کنسول سمت گذر در ساختمان تنها با رعایت موارد زیر ممکن است و مقدار عمق اجرایی کنسول در ساختمان به شرح زیر است:

 • در صورتی که عرض گذر کمتر از 12 متر باشد، اجرای کنسول خلاف ضوابط است.
 • در صورتی که عرض گذر کمتر از 20 و بیشتر از 12 متر باشد، حداکثر عمق کنسول اجرایی 80 سانتی متر است.
 • در صورتی که عرض گذر بیشتر از 20 متر باشد، حداکثر عمق کنسول اجرایی 120 سانتی متر است.
 • کمترین ارتفاع کنسول اجرایی از سطح تراز گذر باید 3.5 متر باشد.

 

روش های اتصال کنسول به بدنه و سازه اصلی

 • بدنه سازه های فلزی یکی از روش ها است که می توان با پلیت فولادی ستون و شاسی اصلی کنسول را به سازه وصل کرد.
 • بدنه سازه های بتنی روش دیگری است که می توان با رولبوت و پلیت فولادی اول پلیت فولادی را در اصطلاح درون بدنه بتنی کاشت و بعد ستون کنسول را به آن وصل کرد.

 

مزایای تیر کنسول

 • روش ساخت آنها بسیار ساده است.
 • تنها یک تکیه گاه گیردار لازم است و انتهای خلاف به تکیه گاه نیاز ندارد.
 • این تیرها لنگر خمشی منفی به وجود می آورند که ممکن است به مقابله با یک لنگر خمشی مثبت که در محل دیگری ایجاد شده است مقابله کنند.
 • با توجه به ارتفاع تیرهای کنسولی، آنها بسیار محکم هستند.

 

معایب تیر کنسول

 • این تیرها در سر آزاد خود تغییر شکل زیادی دارند.
 • موجب لنگرهای بزرگ در تکیه گاه خود می شوند.
 • وقتی تیر کنسول در یک انتها بارگذاری می شود، لنگر زیادی در انتهای آن که تکیه گاه گیردار دارد ایجاد می شود.
 • هرچه بار وارده به انتهای آزاد تیر بیشتر باشد، لنگر به وجود آمده در بخش گیردار بیشتر می شود.
 • این بارگذاری تا جایی زیاد می شود که تیر کنسول در بخش گیردار خود متحمل شکست شود.

 

روش های اجرای تیر کنسول

 • اجرا با دستک قطری: برای به وجود آوردن پایداری در تیر کاربرد دارد.
 • اجرا با اتصال گیردار: تیر به شکل گیردار به ستون وصل می شود و وقتی در یک انتها بارگذاری می شود، لنگر زیادی در انتهای تیر که تکیه گاه گیردار دارد ایجاد می کند و هر چه بار وارده در انتهای آزاد تیر بیشتر باشد، لنگر به وجود آمده در بخش گیردار بیشتر می شود.
 • اجرا با دستک k: اجرای این دستک هم به علت پایدار کردن تیر کنسول است که با اتصال مفصلی به ستون اتصال یافته است. این دستک ها در یک طبقه به طور دوتایی اجرا می شوند و باید دو دستک در یک نقطه به هم وصل شوند تا نیروهای افقی را خنثی کنند و نیروهای عمودی را به ستون انتقال دهند.
 • اجرا با دستک زانویی: برای پایدار کردن تیرها از دستک هایی با زاویه 45 درجه استفاده می کنند.
 • اجرا با اتصال خورجینی: در این روش شاه تیر به شکل اتصال خورجینی است که از دو سمت ستون می گذرد و پیش آمدگی در سازه را ایجاد می کند. شاه تیر در محل اتصال به ستون از هر سو به وسیله دو نبشی در بالا و پایین قابل مهار است.

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display