0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

پیش از این که بدانید نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت به چه شکل انجام می شود، بهتر است اطلاعاتی درمورد این روش به دست آورید. استفاده از این چکش روشی کم هزینه، با سرعتی بالا و در عین حال غیرمخرب در آزمایشگاه و محل به حساب می آید. این شیوه برای تشخیص یکنواختی بتن در سازه ها یا مقایسه تغییر کیفیت بتن در قسمت های مختلف یک سازه به کار برده می شود.

روش محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

چکش اشمیت ابزاری است که برای تعیین مشخصات الاستیک،مثل سختی سطوح و مقاومت در برابر نفوذپذیری یا مقاومت بتن و سنگ به کار می رود. پیش از شروع نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، باید از این که بتن مورد نظر دارای یک سری مشخصات است اطمینان حاصل کرد

.

ابتدا این که سطح بتن باید خشک، تمیز و صاف باشد و در صورتی که هر کدام از این موارد رعایت نشود، نتیجه محاسبه دقیق نمی باشد. قسمتی که چکش قرار داده می شود باید دستکم در 20 میلی متری لبه بتن باشد.آمارها نشان می دهد که در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت یا آزمایش چکش اشمیت احتمال تا 25 درصد خطا وجود دارد. اما باید به این مسئله توجه کرد که هر چه محل آزمایش به مرکز ثقل نزدیک تر باشد، نتیجه دقیق تری حاصل خواهد شد.

از نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت برای بخش مشکوک بتن استفاده می شود. با این روش می توان مشخصات دو بخش متفاوت از بتن را با هم مورد قیاس قرار داد. وقتی چکش اشمیت بر سطح بتن فشار می آورد، خاصیت ارتجاعی لاستیک سر چکش موجب می شود که کمی به عقب برود. نیروی وارده به چکش اندازه گرفته می شود و با استفاده از ثابت های خاص مقاومت بتن و مشخصات دیگر آن اندازه گیری می شود.

بتنی با سختی کمتر جاذب انرژی بیشتری می باشد و ارتجاع آن نیز کمتر است. بتنی که مقاومت و سختی زیادی دارد، انرژی زیادی را به چکش بر می گرداند. نمودار بر روی چکش اشمیت همزمان مقدار مقاومت بتن را نشان می دهد. به این ترتیب، همان موقع آزمایش مقاومت بتن تعیین می شود و محاسبات دیگر نیازی نخواهد بود. نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت بر پایه این نکته است که قابلیت ارتجاعی یک جرم الاستیک به سختی سطح آن جرم وابسته است.

 کاربرد نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

اهداف محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • پیدا کردن میزان مقاومت فشاری بتن
 • ارزیابی یکنواختی بتن
 • ارزیابی کیفیت بتن با توجه به استانداردها
 • ارزیابی کیفیت یک عنصر بتن در مقابل عناصر دیگر

مشخصات سطح بتن قبل از محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • صاف، تمیز و خشک بودن سطح بتن
 • از بین بردن ناهمواری ها و بخش های کوچک لق بتن، قبل از شروع آزمایش چکش اشمیت
 • جلوگیری از انجام آزمایش روی سطوح ناهموار به دلیل تراکم ناکامل و از دست دادن گروت
 • وجود دست کم 20 میلی متر فاصله تا لبه یا بخش جداشدگی سطح بتن تا نقطه ای که چکش قرار داده می شود.

نکات مهم در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت را می توان برای مشخص کردن یکنواختی بتن درجا به کار برد. همچنین، برای تعیین بخش هایی که بتن ضعیف و خراب دارد قابل استفاده است و برای روند افزایش مقاومت بتن نیز کارایی دارد.

برای به دست آوردن مقاومت بتن باید بین مقاومت بتن و عدد بازتاب رابطه ای به دست آورد. این رابطه برای طرح های اختلاط بتن با یکدیگر فرق دارند. تعیین مقاومت نمونه های مکعبی در آزمایشگاه برای مشخص کردن مقاومت در حین ساخت لازم است و با استفاده از آنها رابطه به دست می آید.با توجه به این که آزمایش تخمینی است، بنابراین نمی تواند مشخص کننده رد یا پذیرش بتن باشد.

وسایل مورد نیاز در محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • چکش اشمیت
 • سنگ سنباده برای ساییدن سطح بتن هوازده و صاف کردن سطح آن
 • صفحه ای فولادی به قطر 15 سانتی متر برای کالیبراسیون

 

 در آرین تیس نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

مراحل محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

 • پیش از شروع نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، چکش به وسیله یک سندان کالیبره می شود.
 • سطح نمونه زیر لاستیک باید صاف باید.
 • برای جلوگیری از تکان خوردن نمونه، باید آن را محکم به یک پایه صلب بست.
 • سختی حاصل به راستای قرار گرفتن چکش بستگی دارد. بهتر است چکش به یکی از سه شکل افقی، قائم به طرف بالا و قائم به طرف پایین باشد.
 • در صورت از بین رفتن سطح بتن نتیجه قابل قبول نخواهد بود.
 • عددهایی که با میانگین 6 واحد فاصله دارند باید حذف شوند.
 • با حذف بیش از 2 نمونه کل آزمایش باطل خواهد شد.
 • اندازه انحراف چکش اشمیت نباید از مثبت و منفی 5 درجه بیشتر شود. می توان آزمایش را با زاویه ممکن نیز انجام داد و بعد نتیجه را برای حالت هاب قائم و افقی تصحیح کرد.
 • زاویه قرارگیری و هر گونه تصحیح انجام شده باید یادداشت شود.
 • حداقل 20 آزمایش به طور مجزا باید برای نمونه سنگ انجام شود. قسمت های مورد آزمایش باید دستکم به میزان قطر لاستیک از یکدیگر فاصله داشته باشند.
 • نتایج آزمایش های باطل و نمونه مربوط، برای آزمایش های بعدی قابل استفاده نخواهند بود.
 • وجود خطا در آماده کردن نمونه و نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت موجب ایجاد مقادیر کمتر سختی می شود.

عوامل موثر بر تست چکش اشمیت

چکش اشمیت روشی ساده و سریع است که با هزینه کم می توان توسط آن یکنواختی سطح بتن سخت شده را کنترل کرد. نتایج این روش به عوامل زیر بستگی دارد:

 • نسبت های اختلاط
 • سن و نوع عمل آوری
 • صافی سطح
 • رطوبت
 • کربوناتاسیون سطح
 • سختی عضو
 • محل پیستون یا میله
 • نسبت های اختلاط

اگر چه نوع سیمان تاثیر کم تری در عدد بازگشت دارد، اما نوع و مقدار سنگدانه نقش عمده ای در نتایج خواهد داشت. اگر هدف ارزیابی یکنواختی بتن باشد، محدودیت این روش چندان زیاد نیست ولی برای بدست آوردن ارتباط عدد بازگشت چکش اشمیت و مقاومت مسئله اهمیت داشته و محدود می شود. برای تعیین این ارتباط لازم است سنگدانه ها کاملا بررسی و مشخص شده و منحنی های واسنجی لازم تهیه شود.

سن و نوع عمل آوری

ارتباط مابین عدد بازگشت چکش اشمیت و مقاومت در مدت زمان طولانی میزان ثابتی نیست. همچنین درحالتی که عمل آوری در درجه حرارت بالا صورت گیرد، لازم است واسنجی خاصی صورت پذیرد.

 چرا به نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

صافی سطوح

در این آزمایش سطح باید کاملا صاف و متراکم باشد. متاسفانه تغییرات در سطح و در شرایط فوق قابل اندازه گیری و تشخیص نیستند. همانطور که انتظار می رود این روش برای سطوح با بافت متخلخل یا سطح با سنگدانه نمایان مناسب نیست.

رطوبت سطح

یک سطح مرطوب عدد بازگشت کمتری نسبت به یک سطح خشک خواهد داشت و در نتیجه می تواند بر ارتباط رابطه عدد چکش اشمیت و مقاومت تاثیر گذارد. بانجی معتقد است مقاومت ها در یک سطح خیس می تواند تا 20 درصد کمتر نشان داده شده باشد.

کربناتاسیون سطح

کربنات کلسیم که حاصل کربناتاسیون بتن بوده و در سطح آن  ایجاد می شود بعلت سختی خود باعث افزایش عدد چکش اشمیت می شود. در هنگام آزمایش ساختمان های قدیمی که در آن ها کربناتاسیون اتفاق افتاده است توصیه می شود لایه کربناته شده سطحی برداشته شده و نتایج این بخش با سایر نتایج قسمت های دیگر سازه مقایسه شود.

سختی عضو

سختی نمونه بتنی در آزمایشگاه یا عضو بتنی در محل سازه می بایستی به اندازه کافی زیاد باشد تا از ایجاد هرگونه لرزش هنگام ضربه چکش اشمیت جلوگیری نماید. هرنوع لرزشی سبب کاهش عدد چکش اشمیت شده و پیش بینی مقاومت را غیرقابل اعتماد می سازد.

محل پیستون یا میله

درصورتیکه میله روی سنگدانه سخت قرار گیرد اعداد بالایی از بازگشت توسط چکش اشمیت نشان داده می شود. در حالت عکس اگر میله روی سنگدانه نرم و یا حفره ای قرار گیرد، اعداد چکش اشمیت پایین تر خواهد بود. برای برطرف کردن این مورد در ASTM C805 توصیه شده است که برای آزمایش 10 نقطه مورد عمل قرار گیرد. در صورتیکه هر قرائت بیش از 7 واحد با متوسط قرائت ها اختلاف داشته باشد، کل قرائت ها درنظر گرفته نخواهد شد.

مقاوم سازی بتن

بعد از کسب اطلاعاتی درمورد نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت، با شیوه های مقاوم سازی بتن آشنا شوید:

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display