0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش ژاکت فلزی

مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش ژاکت فلزی

مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش ژاکت فلزی

ساختمان مذکور واقع درآزاد شهربوده وبدلیل خواست کارفرما بر افزایش طبقات آن مقاوم سازی گردیده است . روش مقاوم سازی و تقویت سازه مذکور ژاکت فلزی ( steel jacket) می باشد. در روش مقاوم سازی با ژاکت فلزی با استفاده از صفحات فولادی نسبت به تقویت ستونهای تحتانی ساختمان جهت ژاکت فولادی اقدام گردیده و سپس با استفاده از کاشت بولت با چسب اپوکسی کاور مذکور به فونداسیون متصل می گردد.

استفاده از ژاکت فلزی برای مقاوم سازی ستون ها ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون با ایجاد انحصار مقاومت فشاری بتن را نیز افزایش داده وهمچنین از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری می نماید.

در مواردی که هدف مقاوم سازی تنها افزایش مقاومت برشی تیر و یا جبران کمبود خاموت در ستون ها برای جلوگیری از کمانش آرماتورهای طولی باشد بجای ورق فلزی می توان از نوارهای فلزی پیرامونی استفاده نمود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display