09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp چیست؟

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp چیست؟

تیرچه های بتنی در جریان انتقال نیروهای ثقلی و جانبی دیافراگم به ستون نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند به همین جهت قسمتی از سیستم سازه محسوب می شوند.

 

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp چیست؟

 

 تیرچه های بتنی را به خصوص در مناطق لرزه خیز مانند ایران باید با دقت بالایی طراحی کرد در صورتی که در این اعضا شکستگی ایجاد شود باعث خسارات زیادی در سازه خواهد شد که باید از آن جلوگیری شود.

 

 متاسفانه در بیشتر سازه های موجود به دلیل اینکه از نیروهای وارد شده بر سازه مانند نیروهای ناشی از زلزله به طور صحیح پیش بینی نشده است در تیرچه های بتنی مشکل مقاومت دیده می شود ، روش های مختلفی هستند که با استفاده از آن ها می توان ضعف تیرچه ها را برطرف کرد از جمله این روش ها مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp است به دلیل اینکه این لمینیت ها وزن سبک، کاربرد آسان و همچنین مقاومت و سختی مناسبی دارند مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار گرفته و پروژه های مختلف دنیا و ایران آن را مورد استفاده قرار داده اند.

 

لمینیت cfrp | مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp|مقاوم سازی تیرچه بتنی| مقاوم سازی| سازه بتنی|

 

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و انواع تیرچه های بتنی :

 

انواع تیرچه های بتنی که در آن ها روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp به کار گرفته می شود شامل:

 

 1. تیرچه بتنی مسلح
 2. تیرچه بتنی پیش تنیده
 3. تیرچه بتنی پیش ساخته

 

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و تقویت برشی :

 

 استفاده از روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp باعث افزایش مقاومت و تقویت تیرچه های بتنی در سازه های بتنی خواهد شد .

 

در این روش باید صفحات لمینیت cfrp به وجوه جانبی تیر چسبانده شود این کار به گونه ای انجام می شود که راستای الیاف به طور عمود یا مایل بر محور طولی تیر قرار گیرد.

 

 نصب لمینیت cfrp برای داشتن رکابی خارجی U شکل به صورت یکپارچه روی دو وجه جانبی و زیر تیرچه می باشد که این امر باعث می شود مهاری تقویت خمشی cfrp بهبود پیدا کند برای اینکه کارایی تقویت های برشی افزایش یابد لازم است مهار انتهایی تامین شود از آنجایی که طول موجود برای نصب لمینیت ها به ارتفاع تیر محدود خواهد شد بتن موجود باید کیفیت مناسبی داشته باشد.

 

سطح بتن را باید متناسب با نیازمندی های لمینت ها مورد استفاده قرار داده و در صورت نیاز ترمیم کرد برای اینکه از گسیختگی رکابی های cfrp در اثر تمرکز تنش در گوشه های مقطع تیر جلوگیری شود گوشه ها را باید به شعاع حداقل 30 میلی متر گرد کرد.

 

مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و تقویت خمشی

 

بررسی نتایج تقویت خمشی با استفاده از روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp نشان  داده است که به طور کلی دو حالت شکست خرابی کلاسیک و خرابی زودرس را می توان دراین تیرچه ها مشاهده کرد.

 

 حالت های خرابی کلاسیک معمولا در تیرچه های بتنی معمول و دال های بتنی یک طرفه قابل دیدن است خرابی می تواند از نوع گسیختگی کششی لایه های لمینیت cfrp یا خردشدگی بتن قبل یا بعد از تسلیم فولاد تیرچه باشد.

 

لمینیت cfrp | مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp|مقاوم سازی تیرچه بتنی| مقاوم سازی| سازه بتنی| مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و تقویت خمشی

 

 حالت های خرابی زودرس به گونه ای است که در بسیاری از مطالعات تجربی تقویت خمشی بتنی دیده شده که لایه لمینیت cfrp از تیر جدا شده است و در تمامی موارد دیده شده که جدا شدن لمینیت از دو انتهای آن آغاز می شود و باعث شده نمونه ها به طور زودرس خراب شوند.

 

 این حالت دارای دو خرابی متفاوت، کنده شدن لایه لمینیت cfrp در قسمتی که به تیرچه بتنی چسبیده و کنده شدن لایه لمینیت cfrp به دنبال قسمتی از بتن پوششی در محل جداشدگی می باشد.

 

 در خرابی نوع اول به دلیل اینکه رزین متصل کننده لایه به تیر ضعیف است cfrp کنده شده ولی در خرابی نوع دوم چسب از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و در نتیجه قادر به جدا کردن بتن پوششی از نمونه می باشد در اثر خرابی نوع دوم ترک خوردگی ایجاد خواهد شد و این نوع خرابی نسبت به خرابی نوع اول معمول تر است.

 

روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و بهسازی خمشی

 

در فرآیندهایی که براساس مقاومت طراحی شده اند پیشنهاد شده که تمام پارامترها اثرگذار نبوده اند پارامترهایی مانند درصد آرماتور خمشی موجود در تیرچه بتنی بر میزان اثر بخشی این روش تاثیر زیادی داشته است در حالی که چنین پارامتری در دستورالعمل ها دیده نشده است که ناشی از کمبود اطلاعات کافی در حین تدوین آن ها می باشد.

 

 در دستورالعمل هایی که پیشنهاد شده غالبا از نظر مقاومتی مورد توجه قرار می گیرد به این معنی که فرآیندهای طراحی بیشتر دارای افزایش میزان مقاومت های خمشی و برشی در خود می باشند .

 

در تقویت خمشی تیرچه های بتنی برای جلوگیری کردن از پدیده جداشدگی از روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp استفاده می شود.

 

در بسیاری از موارد دیده شده که برای افزایش مقاومت حتی یک لایه لمینیت تا 3/5 افزوده می شود هنگامی که میزان آرماتور خمشی تیرچه قبل از بهسازی افزایش می یابد اثربخشی تقویت به کمک این روش کاهش پیدا می کند تقویت خمشی تیرچه های بتنی که با استفاده از این روش انجام می شود رفتار نهایی تردی از خود بروز می دهند که به دلیل ماهیت لمینیت منطقی است.

 

با این توصیف، ظرفیت تغییر شکل تیرچه بتنی تقویت شده نسبت به تیرچه تقویت نشده بیشتر می باشد مهار قسمت های انتهایی لایه لمینیت در رفتار کلی المان تاثیر زیادی دارد. کرنش ایجاد شده در صورت مهار لایه لمینیت افزایش پیدا می یابد.

 

لمینیت cfrp | مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp|مقاوم سازی تیرچه بتنی| مقاوم سازی| سازه بتنی| روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp

 

روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp و بهسازی برشی

 

پارامترهای مختلف مانند سختی پلیمر، شکل هندسی تقویت، میزان آرماتور طولی و عرضی موجود در مقطع و نسبت دهانه به عمق مقطع بر میزان بهسازی برشی در روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp  تاثیر می گذارند.

 

 مانند تقویت خمشی در روش های طراحی برشی موجود نیز تمامی پارامترهای موثر در نظر گرفته نمی شوند و به مطالعات بیشتری نیاز دارند مطالعات مختلف نشان داده است که لمینیت cfrp بر روی مقاومت برشی تیرچه های عمیق تاثیر زیادی نداشته  در حالی که در تیرچه های بتنی لاغر دیده شده که حتی تا 90 درصد افزایش یافته است.

 

 وجود خاموت های برشی باعث شده میزان افزایش مقاومت برشی تیرچه تقویت شده تا حد زیادی کاهش پیدا کند برای مثال در تیرچه های بتنی لاغر افزایش مقاومت برشی در استفاده از لمینیت در تیرهای بدون خاموت برشی تا حدود 90 درصد بوده از طرفی دیگر در نمونه های خاموت برشی تنها 13 درصد افزایش دیده شده است.

 

مزایای مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp 

 

 • استفاده از روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp باعث می شودمقاومت خمشی تیر افزایش پیدا کند.
 • مقاشومت برشی تیر را افزایش می دهد.
 • شکل پذیری تیرچه افزایش می یابد.
 • مقاومت را در برابر خوردگی افزایش می دهد.
 • باعث افزایش دوام و عمر می شود.
 • عرض ترک را کنترل می کند.
 • اجرا آن به آسانی انجام می گیرد.
 • نسبت به روش های مرسوم دیگر هزینه کمتری دارد.
 • اثرات ناشی از خوردگی را ترمیم خواهد کرد.

 

لمینیت cfrp | مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp|مقاوم سازی تیرچه بتنی| مقاوم سازی| سازه بتنی| اهمیت مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت  cfrp

 

 اهمیت مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت  cfrp   و محل کاربرد آن

    

استفاده از روش مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp  باعث می شود ظرفیت باربری افزایش و میزان خیز آن کاهش پیدا کند و همچنین ترک های ایجاد شده را کوچک تر کرده و آن ها را به طور یکنواخت پخش می کند وجود لایه های عمودی تقویت از پارگی در الیاف خمشی یا افقی جلوگیری خواهد کرد. مکان هایی که از این روش مقاوم سازی برای تیرچه بتنی استفاده می شود شامل:

 

 • در پروژه هایی که به علت صرفه اقتصادی دارای محدودیت منابع مالی می باشند.
 • در پروژه هایی که محدودیت اجرایی دارند.
 • مقاوم سازی و افزایش مقاومت تیرچه بتنی با cfrp در پروژه هایی که به اجرای سریع و ضربتی نیاز دارند.
 • مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp در پروژه هایی که به عدم اختلال در بهره برداری نیاز دارند.
 • در تیرچه های بتنی که دارای ضعف برشی و خمشی می باشند.
 • در پروژه هایی که به تامین سطح مقاوم در برابر خوردگی نیاز دارند و دارای عمر مفید طولانی هستند.
 • برای برطرف کردن مشکل کمبود سختی المان و خیز و ارتعاش بیش از حد آن مورد استفاده قرار می گیرد.
 • در پروژه هایی که به کمترین تغییر معماری نیاز دارند.
 • برای افزایش مقاومت موضعی تیرهایی که دارای سوراخ می باشند.
 • به کمک کشش اولیه ایجاد شده در صفحات لمینیت عرض ترک های موجود در پوشش تیرچه بتنی کاهش پیدا می کند.
 • برای تامین فضای نارسانای مغناطیسی از مقاوم سازی تیرچه بتنی با لمینیت cfrp استفاده می شود.

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display