0912-1001763

88259793

جستجو

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی به عنوان بخش گسترده ای از سازه ها چنانچه بر حسب محاسبات دقیق و روابط شکل پذیری طراحی و اجرا شوند، ساختمان های بسیار مطلوبی خواهند بود اما کیفیت ساخت در برخی سازه ها به دلایل مختلف بسیار نامطلوب است. کیفیت بد بتن، آرماتور گذاری نامناسب، اجرای بد بتن ریزی، مصالح نامرغوب، خطاهای طراحی، خطاهای اجرایی، افزایش بار سازه، تأثیر شرایط محیطی مخرب و خطر بالای زلزله در اکثر نقاط کشور ایران از جمله عواملی هستند که باعث ضعف سازه های بتنی می شوند.  

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی

جهت بررسی مقاوم سازی سازه های بتنی  بدون تردید شناسایی گونه‌های مختلف خسارت در ساختمان های بتنی امری مهم و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

بنابراین انواع مختلف ضعف‌های سازه های بتنی به شرح زیر می‌باشد :

 • ضعف های سازه های بتنی
 • ایجاد ترک های مورب در هسته بتن
 • ورقه ورقه شدگی هسته مرکزی بتن دراکثر ترکهای مورب رفت و برگشتی ناشی از زلزله
 • جدا شدگی پوشش بتن
 • کنده شدن تنگها و خاموتها و خارج شدن از محلهای خود
 • شکست برشی المان‌های کوتاه یا اعضایی که به اطراف متصل شده اند و طول مؤثر آزاد آنها کم است.
 • پدیده کمانش در آرماتورهای طولی
 • خارج شدن میلگردها از محل‌های اولیه و در رفتن به نواحی تنش های متناوب زیاد
 • گسیخته شدگی دال ها بتن آرمه در کناره های غیرممتد
 • ترک های مورب در دیوار برشی، بخصوصبه صورت متمرکز در اطراف بازشوها
 • ایجاد ترک برشی در محل گره ها و محل اتصال تیر ستون

و همچنین دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی:

بتن مصالح ساختمانی با مقاومت فشاری نسبتاً خوب و مقاومت کششی پایین است و در صورتی که عضو بتنی بدون میلگرد در نظر گرفته شود، با اعمال بار در عضو ترک خوردگی ایجاد شده و این ترک خوردگی تا تخریب نهایی عضو پیش می رود ( گسیختگی بتن تنها به صورت ترد و ناگهانی می باشد).

مقاله دیگری در این مبحث با عنوان سازه های بتنی آب وفاضلاب و بهسازی آن قرار داده ایم. در بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای تقویت کششی این مشکل بر طرف می‌گردد. این مسئله از جمله نقاط  ضعف سازه های بتنی مسلح و پیچیدگی آن در امر تقویت سازه های بتنی، ترمیم و مقاوم سازی آن می باشد. ارزیابی و انتخاب مصالح تعمیری موجود مرحله دشواری در تعمیر بتن و بازسازی بتن می باشد ضرورت تعداد بیشمار مصالح تعمیری و تقویتی جدید در سال‌های اخیر، باعث توسعه روشهای مختلف مقاوم سازی سازه های بتنی شده است می‌باشد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display