0912-1001763

88259793

جستجو

الیاف به کار برده شده در FRP

الیاف به کار برده شده در FRP

اﻟﯿﺎف به کار برده شده در FRP از ﻣﻮادی ﮐﺎملاً اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. جهت  مقاوم سازی با FRP  ﻗﻄﺮ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻦ ۵ ﺗﺎ ۲۵ ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ. اﻟﯿﺎف ها اﻣﺮوزه درﺷﮑﻞ ها، اﻧﺪازه ها و ﺟﻨﺲ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

انواع اﻟﯿﺎف به کار برده شده در FRP:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ۴ ﻧﻮع  اﻟﯿﺎف به کار برده شده در FRP وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ، ﺷﯿﺸﻪ، آراﻣﯿﺪ و ﺑﺎزاﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در مقاله ای جداگانه مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح را توضیح داده ایم.

کامپوزیت چیست :

ﻧﺎم ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ هر ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دهنده اﻟﯿﺎف ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  • الیاف شیشه
  • الیاف کربن
  • الیاف آرامید
  • الیاف بازالت

الیاف کربن : در دو دسته طبقه‌ بندی می‌شوند :

۱- الیاف کربنی از نوع PAN در سه نوع مختلف هستند. تیپ  I  که تردترین آنها با بالاترین مدول الاستیسیته محسوب می‌شود. تیپ II  که مقاوم‌ترین الیاف کربن است؛ و نهایتاً تیپ  III  که نرمترین نوع الیاف کربنی با مقاومتی بین تیپ I و II می‌باشد. ۲– الیاف با اساس قیری ( Pitch-based ) که اساساً از تقطیر زغال سنگ بدست می‌آیند. این الیاف از الیاف PAN ارزان‌تر بوده و مقاومت و مدول الاستیسیته کمتری نسبت به آنها دارند. لازم به ذکر است که الیاف کربن مقاومت بسیار خوبی در مقابل محیط‌ های قلیایی و اسیدی داشته و در شرایط سخت محیطی از نظر شیمیایی کاملاً پایدار هستند.  

اﻟﯿﺎف به کار برده شده در FRP

الیاف آرامید چیست : 

آرامید، یک کلمه اختصاری از آروماتیک پلی‌آمید است. آرامید اساساً الیاف ساخته دست بشر است که برای اولین بار توسط شرکت Dupont در آلمان تحت نام کولار (Kevlar) تولید شد. چند نوع کولار (Kevlar) موجود است : چهار نوع کولار وجود دارد که از بین آنها کولار ۴۹ برای مسلح کردن بتن، طراحی و تولید شده است.

الیاف شیشه :  فایبرهای شیشه در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند :

  • E-Glass:  متداول ترین الیاف شیشه در بازار با محتوای قلیایی کم، که در صنعت ساختمان به کار می‌رود.
  • Z-Glass:  با مقاومت بالا در مقابل حمله قلیائی ها، که در تولید بتن الیافی به کار گرفته می‌شود.
  • A-Glass :  مقادیر زیاد قلیایی که امروزه تقریباً از رده خارج شده است.
  • S-Glass:  که در تکنولوژی هوا- فضا و تحقیقات فضایی به کار گرفته می‌شود و مقاومت و مدول الاستیسیته بسیار بالایی دارد.
انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display