0912-1001763

88259793

جستجو

اجرای کنسول در ساختمان بتنی

اجرای کنسول در ساختمان بتنی

کنسول سازه ای است که چند ستون با تکیه گاه گیردار دارد و در صورت داشتن تیر، اتصالات تیرها به ستون ها مفصلی هستند. کنسول را می توان تیری دانست که فقط در یک انتها تکیه گاه دارد و انتهای دیگر آن آزاد است. از معایب کنسول این است که تیرها در قسمت آزاد تغییر شکل زیادی خواهند داشت. تیر بار را به تکیه گاه انتقال می دهد که ممکن است لنگر خمشی و نیروی برشی را تحمل کند. نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی با نحوه اجرای کنسول در ساختمان فلزی متفاوت است و به خاطر همین تفاوت ها در ادامه سایت آرین تیس توضیحاتی درباره نحوه اجرای هر کدام آورده شده است.  

 

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

گزارش ها نشان می دهد که در زمان وقوع زلزله بیشتر ساختمان های دارای پیش آمدگی خسارت بیشتری نسبت به ساختمان های دیگر دیده اند. یکی از علل تخریب این ساختمان ها بی توجهی به آئین نامه، طراحی و ساخت غیر اصولی است. به همین جهت نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی از اهمیت برخوردار است. برای درست کرد پیش آمدگی در سازه ها، تیرهای کنسول به کار می رود. ساخت این تیرها بسیار آسان است و البته بسیار محکم هستند که نوعی لنگر خمشی منفی را به وجود می آورند که ممکن است با یک لنگر خمشی مثبت در محلی دیگر مقابله کنند.

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی با چند روش امکان پذیر است:

1- با دستک قطری:

برای این که بتوان در تیر کنسول پایداری به وجود آورد، می توان دستک قطری را برای ایجاد پایداری تیر کنسول به کار برد.

2- با اتصال گیردار:

در این نحوه اجرای کنسول در ساختمان تیر کنسول را می توان به ستون اتصال داد و زمانی که تیر در یک انتهای بارگذاری می شود، در انتهای تیر که تکیه گاه گیردار دارد لنگر زیادی ایجاد خواهد شد. هرچه بار وارده در انتهای بار آزاد تیر بیشتر باشد، لنگر به وجود آمده در بخش گیردار نیز بیشتر است. 

 طریقه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

 

3- با دستک k:

اجرای این دستک هم به علت پایداری تیر کنسول است که با اتصال مفصلی به ستون اتصال یافته است. دستک های k در یک طبقه به شکل دوتایی اجرا می شوند و باید دو دستک در یک نقطه به هم برسند تا بتوانند نیروهای افقی را خنثی و نیروهای عمودی را به ستون انتقال دهند.  

4- با دستک زانویی:

برای پایداری تیر کنسول از دستک هایی با زاویه 45 درجه استفاده می کنند.

5- با اتصال خورجینی:

در این نحوه اجرای کنسول در ساختمان، شاه تیر به شکل اتصال خورجینی است که از دو سمت ستون رد می شود و در سازه پیش آمدگی ایجاد می کند. شاه تیر در محل اتصال به ستون از هر سمت به وسیله دو نبشی در بالا و پایین مهار می شود.

 

آئین نامه نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

در گذرها کنسول از امتدادی که برای ساختمان ها تعیین شده است به حساب خواهد آمد، مگر این که ساختمان در این امتداد نباشد. طول کنسول در هر ساختمان در هر طبقه، مطابق با درصد زیربنای آن طبقه است. در صورتی که بلوک مجاور به شکل زمین یا ساخته شده 60 درصد بیشتر ساخته شده باشد، می توان به میزان 60 درصد به علاوه 2 ساختمان دانست و در صورتی که بلوک مجاور کمتر از 60 درصد باشد، می توان پس از 60 درصد با زاویه 45 درجه تا 2 متر اضافه ساخت.

پیش آمدگی با ارتفاع 4/2 متر مثل پیلوت از کف پیاده نباید به اندازه 3/1 عرض پیاده رو و حداکثر 60  متر بیشتر باشد و پیاده رو 6/1 عرض خیابان است. ارتفاع کنسول راه پله فقط باید 20/2 یا 40/2 از کف باشد و حداکثر 70 سانتی متر پیش آمدگی و عرض 3 متر کنسول های ساخته شده در خیابان جزء تراکم ساختمان محسوب نمی شود. در صورتی که تراس از طرفین باز باشد، نصف مساحت جزء سطح طبقه ها به حساب نخواهد آمد. در صورتی که تراس از طرفین بسته باشد، 3/2 مساحت آن جزء سطح طبقه ها خواهد بود. تراس از همه طرف با دیوار یا شیشه مسدود می شود و در کل جزء سطح زیربنا است.  

 

 روش اجرای کنسول در ساختمان بتنی

 

نیاز به مقاوم سازی کنسول در ساختمان بتنی

در ساختمان های بتنی بیشتر مراحل سازه ای مثل پی، تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی به وسیله نیروی انسانی ساخته می شوند. به همین دلیل امکان خطا، کاهش کیفیت در اجرا و به دست نیاوردن بتن مناسب ممکن است جلو بردن پروژه های ساختمان های بتنی را با مشکلاتی مواجه کند. به همین دلیل هم بسیاری از کارفرماها به مقاوم سازی روی می آورند.

مقاوم سازی ممکن است در یک با بخش مختلفی از سازه انجام شود. با توجه به نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی می توان برای مقاوم سازی این بخش نیز اقداماتی را انجام داد. با پیشرفت هایی که در تکنولوژی رخ داده است، در نحوه مقاوم سازی نیز تغییراتی ایجاد شده است و امروزه از مصالح بهتر و روش هایی با اجرای ساده تر برای این کار استفاده می شود. نحوه مقاوم سازی توسط متخصصان تعیین می شود.

 

نحوه اجرای کنسول در ساختمان فلزی

در ابتدا درباره نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی توضیحاتی آورده شد. در این جا به طور خلاصه درباره نحوه اجرای کنسول در ساختمان فلزی اطلاعاتی داده می شود.

نحوه اجرای کنسول در ساختمان فلزی به دو روش است. در روش اول پیش آمدگی ممتد که پل ها از ستون می گذرند و به این ترتیب کنسول درست می شود. روش دیگر این که کنسول به شکل غیر ممتد است. در این نحوه اجرای کنسول در ساختمان فلزی اتصالات باید نسبت به طول کنسول و میزان بار وارده طراحی شود. همچنین، نحوه قرار گرفتن آن به ستون باید مد نظر قرار گیرد. به دلیل این که کنسول در محل تکیه گاه دارای ممان منفی است و باید آن را با قرار دادن ورق مطابق اتصالات محکم کرد. همچنین، در مواقع لازم با اضافه کردن لچکی به ورق بالا، اتصال به ستون به شکل درست صورت گیرد. بهتر است تمام ابعاد، اندازه اتصال ها و تقویت کننده بر اساس محاسبه دقیق انجام شوند.

 

 نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display