تزریق گروت پر فشاردرتیرهای بتنی:به هنگام بتن ریزی درتیرهای بتنی سازه فوق به سه دلیل :

  • تراکم بالای میلگردهای فوقانی
  • عدم آرایش مناسب میلگردها به هنگام اجرا
  • عدم افزودن موارد روان کننده  به بتن

 

 

بعد از باز کردن قالبها ، بخشهایی از تیرهای این سازه  خالی از بتن بوده است . حجم و ابعاد حفره ها به حدی بوده است که در برخی از آنها بیش از یک تن گروت با فشار ۱۵BAR تزریق گردیده است. متاسفانه در برخی از تیرها علائمی از وجود حفره در ظاهر تیر نمایان نبوده که با بکار گیری روشهایی نسبت به مشخص نمودن آن اقدام گردید.