پروژه مذکور مقاومسازی بلوک مسکونی ۱۰ واحدی واقع در منطقه منیریه می باشد.علت مقاومسازی نشست سقف طبقات این مجتمع و وجود ترکهای زیاد در دیوار ها و سقفها بود.این نشستها به حدی بود که شیشه های ساختمان شکسته گردید و ساکنین مجبور به نقل مکان گردیدند.با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که علت ترکهای زیاد و نشست ساختمان ضعف شدید بتن و مقاومت بسیار پایین آن می باشد.

با آزمایشات صورت گرفته مقاومت بتن حتی کمتر از ۱۰ مگا پاسکال اعلام شد.بدلیل ضعف شدید بتن جهت مقاوم سازی ساختمان مذکورنمی توان از الیاف کربن FRP استفاده نمود، لذا روش پیشنهادی جهت طرح تقویت و مقاوم سازی اسکلت ،ژاکت فلزی STEEL JACKET بوده وکلیه ستونها با ورقهای فولادی به ضخامت ۱۰ میلیمتر مقاوم سازی گردیدند. جهت مقاوم سازی تیرها بدلیل مردود بودن بتن تیرها با استفاده از کلاف مستقل تیر فولادی پانلهای سقف مقاوم سازی گردیدند.