پروژه مذکور پارکینگ متعلق به ایران خودرو واقع در کرج می باشد.بدلیل اشتباه در محاسبات سازه این پارکینگ ضعف در میلگردها ی طولی برخی از ستونهای این ساختمان مشاهده گردید.روش بکار گرفته شده جهت مقاوم سازی ستونهای فوق ژاکت بتنی (CONCRETE JACKET) می باشد.یدلیل امتزاج مناسب طرح تقویت مذکور و عدم محدودیت بدلیل بزرگتر شدن ابعاد ستونها این روش مناسبترین روش جهت مقاوم سازی در نظر گرفته شده است.