رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

با توجه به عدم اجراء صحیح اسکلت در ساخت ویلای فوق و عدم مقاومت کافی در برابر نیرو های زلزله و نیز تمایل کارفرما به افزایش یک طبقه بر روی بام ویلای مذکور مورد طراحی و مقاوم سازی قرار گرفت و سازه شیروانی آن نیز توسط این شرکت طراحی گردید.

بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوارهای اصلی و تقسیم واحدهای مجتمع مسکونی دروس احتمال نشست خاک زیر پی ساختمان در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

با مطالعه و بررسی فایلهای سازه و نقشه های اجرایی مشخص گردید که مهندس محاسب پروژه در محاسبات سازه و پی ساختمان دچار خطا شده و کنترلی در خصوص مقاومت مجاز خاک زیر پی ننموده است.با انجام آزمایشات مکانیک خاک و بدست آوردن پارامترهای طراحی پی ، خاک زیر پی و فونداسیون ساختمان با نرم افزار آباکوس مدلسازی گردید و نهایتا تعداد ۱۰۰ عدد میکروپایل غیر مسلح و ۵۰ عدد میکروپایل مسلح جهت تحکیم خاک زیر پی طراحی گردید.

ساختمان فوق واقع در منطقه نیاوران تهران می باشد. متاسفانه در حین اجراء اسکلت بتنی مجری نسبت به حذف دیوارهای برشی قید شده در نقشه های اجرایی سازه اقدام نموده و بخش کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی با بازدید از ساختمان مورد نظر نسبت به اعلام  خلاف و توقف کار اقدام می نماید.

لذا این شرکت بعنوان مشاور در کنترل و بازرسی سازه و طراح مقاوم سازی ساختمان انتخاب می شود.جهت بازرسی از سازه بصورت رندم از المانهای تیر و ستون و دیوارهای برشی آزمایش اسکن میلگرد و تست بتن و در صورت ضرورت سونداژ بعمل آمده است.

در حین بازبینی نقشه های سازه ضعفهایی در طراحی سازه نیز مشاهده می گردد که نیازمند بازنگری کلی در محاسبات و نقشه های سازه و ارائه طرح تقویت خصوصا فونداسیون  شده است.

این پروژه متشکل از بلوکهای مسکونی ۱۲ طبقه واقع در اسلامشهر می باشد . نوع  سیستم سازه بلوکها ترکیب دیوار های برشی و دال بتنی می باشد. بدلیل نتایج ضعیف مقاومت فشاری بتن دیوارها و سقف برخی طبقات در ۲ بلوک از بلوکهای این مجتمع نیاز به بررسی و مطالعه رفتار سازه در قبال کاهش مقاومتهای یاد شده می باشد. بعد از انجام محاسبات و کنترل تنشهای برشی و خمشی وارده بر سقفها و دیوارها نسبت به ارائه طرح تقویت با استفاده از الیاف شیشه GFRP اقدام گردید.

بیشترین ضعف در قسمتی از دیوارها که بصورت تیر طاقی طراحی گردیده است مشاهده شد و جهت افزایش مقاومت برشی این بخش از دیوار از الیاف شیشه GFRP400 استفاده گردید.

هدف از این مطالعات ارزیابی سازه و فونداسیون مجتمع مسکونی واقع در سعادت آباد تهران بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوار واحدها در طبقات مختلف می باشد . با توجه به اینکه ساختمان مذکور دارای مجموعه استخر و سونا می باشد احتمال وجود نشت آب از استخر و شستشوی خاک زیر پی داده شده است. که نیاز به بررسی دقیقتر خاک بستر پروژه و نیز کنترل طراحی های صورت گرفته در سازه و فونداسیون می باشد.

این پروژه مقاوم سازی بلوک مسکونی متعلق به تعاونی مسکن فرهنگیان تهران واقع در منطقه ۲ تهران می باشد. علت مقاوم سازی ساختمان مذکور ضعف در اجراء سیستم سازه اجراء شده می باشد. متاسفانه کارفرما در طراحی سازه پروژه از سیستم سقفهای پس تنیده (POST TENTION)استفاده کرده است.

با توجه به اینکه معمولا اینگونه سیستمهای سازه ای را زمانی بکار می برند که نیاز به دهانه ها و ستونهای با فاصله زیاد بالاتر از ده متر می باشدودر این پروژه بدلیل مسکونی بودن و متعارف بودن واحدهای طراحی شده نیازی به استفاده از این نوع سازه ضروری نبوده است. معهذا در حین اجراء سیستم پس تنیده در سقفها بتن اجراء شده از مقاومت مناسب بر خوردار نبوده و در حین کشیدن کابلهای سقفها بعد از گیرش نهایی بتن ترکهای فشاری و خمشی زیادی در دیافراگم سقفها ایجاد گردیده است.

این موضوع باعث خیزش زیاد سقفها گردیده و بدلیل فاصله زیاد ستونها از یکدیگر و مقاومت پایین بتن در کل سازه نیاز به تقویت و مقاوم سازی ساختمان فوق گردید. یکی از روشهای در نظر گرفته در مقاوم سازی ساختمان فوق ایجاد دیوارهای باله ای (WING WALL) می باشد.

با توجه به اینکه سیستم سقف های بتنی کوبیاکس جهت اجرا دهانه‌های بیش از حدودا ۱۰ متر بکار میرود لذا عدم دقت در اجرا این نوع سقف ها و عدم رعایت دقیق نکات فنی میلگرد گذاری و بتن ریزی بلافاصله باعث تغییر شکل و خیز و احیانا ترک در سقف میگردد. در این پروژه بدلیل عدم رعایت ضوابط ویژه بتن ریزی باعث بروز ترکها ی خمشی در بخش میانه سقف شده است.

با استفاده از نرم افزار آباکوس سقف فوق مدلسازی و تحلیل گردید و نهایتا جهت کنترل خمش و جلوگیری از خیز بیش از حد استفاده از لمینت کربن با ضخامت طی۱٫۲ میلیمتر در دستور کار قرار گرفت.

در این پروژه به دلیل اینکه مقاومت فشاری بتن اجراء شده در برخی از ستونها بسیار پایین می باشد لذا نمی توان از الیاف FRP جهت تقویت این ستونها استفاده نمود . با توجه به اینکه در آیین نامه های مقاوم سازی المانهای بتنی استفاده از الیاف FRP دارای محدودیت مقاومت فشاری بتن می باشد (۱۵ ~ ۱۷ مگاپاسکال) .بنا بر این می بایست از روشهای دیگر مقاوم سازی استفاده نمود.یکی از روشها ژاکت بتنی می باشد.

اما در این روش محدودیت ابعاد در ستونهای مجاور بازشوها و نیز لبه های ملک همسایه باعث می گردد که نتوان از آن در مقاوم سازی کلیه سنونها استفاده نمود. در اینجا با استفاده از ترکیب روش ژاکت فولادی و بتنی می توان در تقویت ستونهای لبه مجاور ملک و مجاور پاسیو ها و چاله آسانسور استفاده نمود!نکته مهم در استفاده از این روش طراحی خاص آن و در نظر گرفتن کنترل افزایش سختی این طرح مقاوم سازی می باشد.

لازم بذکر است به هنگام استفاده از روش ترکیبی ژاکت بتنی و ژاکت فلزی نیازمند طراحی و اجراء کاشت بولت و کاشت میلگرد بمنظور تامین گیرداری مورد نیاز در محل اتصال به تیرها می باشد.

بدلیل افزایش بارهای ثقلی و زلزله که ناشی از ۲ طبقه مازاد می باشد ، سازه مذکور نیازمند بازنگری گردید. در فاز یک مطالعات وضعیت سازه اجراء شده و کنترل و انطباق نقشه ها و مدلسازی سازه با وضع موجود انجام پذیرفت. سپس با اصلاح مدل سازه ای و افزایش بار های سازه ای جدید المانهای تیر وستون ضعیف و نیازمند طرح تقویت مشخص گردیدند.

چندین روش جهت تقویت و مقاوم سازی سازه فوق پیشنهاد گردید که سرانجام با توجه به ارزیابی های ریالی و زمان انجام کار تصمیم به تقویت سازه با استفاده از الیاف CFRP و GFRP طراحی تیرها و ستونهای پروژه آغاز گردید . لازم بذکر است در تقویت برخی از تیرها از لمینتهای CFRP با ضخامت ۱٫۲میلیمتر استفاده گردیده است.

با توجه به کنترل فونداسیون پروژه ۳ عدد شمع پافیلی و نیز اضافه ضخامت فونداسیون به اندازه ۳۰ سانتیمتر نیز در طرح مقاوم سازی بکارگرفته شد.در این پروژه نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع از انواع الیافهای FRP استفاده شده است.

لازم به ذکر است که در این پروژه نزدیک به ۲۰۰۰ عدد کاشت بولت و ۵۰۰۰ عدد کاشت میلگرد جهت مقاوم سازی استفاده شده است.

سازه فوق یک سازه بتنی خاص بوده به طوریکه با توجه به نظر مهندس طراح پروژه می بایست بدون ستون طراحی می گردید لذا در این سازه فقط یک ستون در بخش شمالی آن و در حد فاصل آشپزخانه و راهرو در نظر گرفته شده است .

این ساختمان ویلایی در چهار طبقه ساخته شده که کلا دارای دو واحد و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه استخر و تجهیزات جنبی می باشد. کلیه دیوارهای جانبی آن بصورت قوسی طراحی و اجراء گردیده و دهانه برخی تیرها بالای ۱۰ متر می باشد.