مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP

تقویت ستونهای بتنی بدلیل عدم کفایت مقاومت فشاری بتن اجراء شده با استفاده از الیاف کربن