دستورالعمل و مشخصات فنی کاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد

توضیح : عمق کاشت میلگرد پیشنهادی با توجه به نوع چسب مصرفی و تستهای pull off انجام شده توسط این شرکت می باشد.در صورت انجام کاشت میلگرد بصورت دسته ای و متراکم این شرکت با نرم افزار عمق کاشت مورد نیاز را محاسبه خواهد کرد.