مقاوم سازی و ترمیم آسیب دیده گی بتن اجراء شده- پروژه متانیر کرج

آسبب دیده گی و کرمو شدن بتن بدلیل حجم زیاد آرماتورها در ستونها و دیوارهای برشی  پروژه مجتمع مسکونی متانیر کرج.

بدین منظور جهت تقویت و ترمیم المانهای آسیب دیده از ملات ترمیمی پر مقاومت با ۴۵ مگاپاسکال (مقاومت فشاری)  و بدون انقباض و با چسبندگی بالا به بتن قدیم  استفاده گردیده است .

چنانچه حجم بخش ترمیم یافته زیاد بوده و یا دارای عمقی بیش از ۵ سانتیمتر باشد ، می بایست بعد از انجام عملیات ترمیم با ملات فوق متناسب با مکان ترمیم یافته از الیاف کربن یا شیشه جهت مقاوم سازی بتن در قسمتهای مذکور استفاده نمود.