بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه

photo

در این پروژه با توجه به بوجود آمدن ترکهای خمشی در زیر و وسط دهانه تیرهای بلند  نسبت به انجام آزمایشات تعیین مقاومت بتن و اسکن میلگردهای بکار رفته در آن اقدام گردید.

بدلیل عدم کیفیت مناسب بتن اجراء شده و عدم اجراء میلگردهای تقویتی بکار رفته درتیرهای بتنی  محاسبات مقاوم سازی بمنظور جلوگیری از ترکهای بیشتر و کنترل خیز بعمل آمد.

روش مناسب طراحی شده بکار بردن الیاف کربن بصورت طولی در سه لایه می باشد که در وسط دهانه تیرهای ۹٫۵ متری اجراء گردید.

نکته حائز اهمیت اسکوپ ابتدا و انتهای لبه های الیاف FRP توسط نبشی و بولت می باشد که با کاشت بولت در پای ستونها از بلند شدگی لبه الیاف FRP جلوگیری می کند.